Úterý 20. 4. 2021

Poradenské pracoviště

 

Konzultační hodiny

Mgr. Markéta Matyášová
 v místnosti školního poradenského pracoviště  - nová budova, přízemí (u jídelny)
tel: 515 534 920

Konzultace pro rodiče:

průběžně - dle rozvrhu

Konzultace pro rodiče:


ČT  9.00 - 10.30
Konzultace vždy po tel. nebo osobní domluvě, časový termín lze po domluvě změnit.

Činnost školního psychologa a speciálního pedagoga

Jedná se o samostatnou poradenskou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ze směrnice ZŠ č. 36 Organizace poradenských služeb. Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům.

Naším přáním je, aby školní poradenské pracoviště sloužilo rodičům, žákům i pedagogům a pomáhalo jim při zvládání a řešení nejrůznějších problémů, které mohou v průběhu školního roku nastat, ať už se jedná o problémy výchovné, výukové či vztahové. Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. V době mimo vyučování je setkání osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák odejít ze třídy pouze s vědomím třídního učitele. Zásadní výhodou pro práci školního psychologa přímo ve škole je znalost prostředí a těch, kdo ho tvoří. Mělo by, ale nabídnout i možnost přijít si jen tak popovídat o vztazích se spolužáky, kamarády či rodiči, svěřit se, nebo jen něco sdílet. Na závěr stojí za to si připomenout, že to, co pro někoho může představovat abnormální zátěž a stres, druhý vnímá jako drobné trable a naopak, není tedy nic, co by školní psycholog při své práci považoval za nepodstatné a nedůležité, přijde - li za ním někdo, koho daná věc tíží či trápí.

Konzultace jsou zdarma, zachování důvěrnosti Vašich informací je naprostou samozřejmostí. Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří informace o trestné činnosti.

Konzultace pro rodiče (osobní návštěvy po telefonické domluvě, nová budova, přízemí u jídelny)

Oblast práce se žáky a jejich rodiči
- Diagnostika výchovných a výukových potíží
- Krizová intervence pro žáky a jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
- Péče o žáky se SPU
- Prevence školního neúspěchu, techniky a hygiena učení
- Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
- Screeningy, ankety a dotazníky ve třídách
- Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků
- Speciálně pedagogická činnost orientovaná na péči o žáky s individuální potřebou podpory, která se týká výukových obtíží.
- Poradenská pomoc při potížích s SPU (dyslexie, dysortografie, dysgrafie aj.)
- Preventivní depistáže specifických poruch učení (problémové čtení a psaní, dyslexie, dysortografie, dysgrafie)
- Individuální nápravná terapie SPU s žákem a skupinová náprava SPU v málo početné skupině žáků
- S problémy v učení (zapamatování, systém učení - jak se učit)
- S možností odreagování, relaxace (zklidnění před zkouškami, práce se strachem, úzkostí aj.)
- Trable se spolužáky a kamarády.
- Problémy a nedorozumění s učiteli a školními pravidly.
- Dohady a nedorozumění s rodiči, náročné situace doma.
- Zvládání učiva, způsoby jak se učit co nejlépe, najít si svůj styl učení.
- Starší děti také kam dál na střední školu, jak si co nejlépe vybrat.
- Poskytování kariérového poradenství, pomoc s volbou povolání pro žáky a jejich rodiče.

 

 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna