Pátek 26. 2. 2021

Úřední deska

Rozvrh a známky si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení. Pro více informací klikněte zde.


Nabídka pracovních pozic:


Od 1.3.2021 přijmeme správce ICT – správa a údržba počítačové sítě na poloviční úvazek. Životopisy zasílejte na e-mail: reditelka@zskomslavkov.cz

Od 1.3.2021 přijmeme školníka na poloviční úvazek. 
Životopisy zasílejte na e-mail: reditelka@zskomslavkov.cz

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2019/2020
Přehled prospěchu tříd ve školním roce 2019/2020
Přehled klasifikace školy ve školním roce 2019/2020
Výsledky voleb do školské rady 17. 12. 2020

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna

Informace pro rodiče

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Povinnost přijít k zápisu
• k zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2021 (děti narozené od  1. 9. 2014 do 31. 8. 2015),
• všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku,
• je přípustné, aby se dostavil zákonný zástupce bez dítěte.

1. Organizace zápisu, pokud bude povolena osobní účast rodičů a dětí u zápisu

Datum: 20. dubna 2021
Čas: 13.00 – 17.00 hodin
Místo: V budově ZŠ – Komenského nám. 495, Slavkov u Brna

Rodiče přinesou k zápisu
• rodný list dítěte, 
• svůj občanský průkaz,
• žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky, 
• pokud se dostaví k zápisu s dítětem někdo jiný než zákonný zástupce, přinese doklad o oprávnění zastupovat dítě – plnou moc.

Žádost o odklad 
K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:
• doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů,
• doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP).

Kritéria pro přijetí
1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice uvedené v obecně závazné vyhlášce města Slavkov u Brna č.2/2019 ze dne 18. 2. 2019,
2. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna mimo školský obvod a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec,
3. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna,
4. dítě s trvalým pobytem mimo Slavkov u Brna mimo a současně navštěvuje ZŠ Komenského jeho sourozenec,
5. ostatní.


Organizace zápisu

Formální část
Zákonný zástupce předloží žádost o přijetí žáka do školy (o odklad školní docházky), rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz nebo pas. Pokud není žadatel zákonným zástupcem, předloží navíc plnou moc s oprávněním dítě zastupovat. Po předložení dokladů obdrží zástupce registrační číslo.

Motivační část (nepovinná)
Pohovor pedagoga 1. stupně s dítětem za přítomnosti zákonného zástupce.


2. Organizace zápisu, pokud nebude povolena osobní účast rodičů a dětí u zápisu
 
Datum: 14. - 21. dubna 2021
Způsob dodání žádosti o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky
• do datové schránky školy:  35bxijk,
• poštou na adresu školy: Komenského 495, 684 01 Slavkov u Brna,
• do schránky školy (vchod od Svojsíkova parku),
• osobní předání v kanceláři školy vždy od 8.00 do 14.00 hod,
• na email: podatelna@zskomslavkov.cz a dodatečně doručit originál žádosti.

 

Některé důležité formuláře a dokumenty
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 
Žádost o odklad školní docházky 
Zápisový lístek do školní družiny 
Vyhláška města 2/2019 – o spádovosti 
Výsledky zápisu do 1. třídy 

Ve Slavkově u Brna 18. 2. 2021


Mgr. Věra Babicová
ředitelka školy


Školní družina - informace k platbě za 1-3/2021

Vážení rodiče žáků 1. a 2. tříd, pokud je Vaše dítě přihlášeno do ŠD, prosíme o úhradu 300,- Kč do konce ledna dle pokynů v deníčku.

Rodiče žáků 3. tříd tento poplatek NEHRADÍ z důvodu uzavření docházky.

Celkové vyúčtování  a vrácení poměrné částky za dobu uzavření ŠD proběhne ke konci školního roku.

Děkujeme za pochopení v této složité době. 

Vychovatelky ŠD

 


Vyhodnocení dotazníku

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění dotazníku k dosavadní distanční výuce - grafické zpracování přikládáme v příloze. Odpovědělo Vás celkem 227, což je 43,5 % oslovených rodičů školy. Veškerou práci s tím spojenou jsme my i vy dělali společně proto, abychom výuku v následujícím období posunuli zase o něco dále.

Dotazníkové šetření jsme prováděli ve třech skupinách:

1. rodiče žáků 1. stupně – 3. – 5. ročník 
2. rodiče žáků 6. a 7. ročníku 
3. rodiče žáků 8. a 9. ročníku 

Nejčastější postřehy rodičů:

3.– 5. ročník
- většina rodičů žádá zvýšení hodin on-line výuky
- aplikace Teams se často zasekává
- žádost o více vyplňování on-line úkolů – děti baví
- kladně hodnocené rozdělení do skupin
- u rodičů převládá spokojenost s distanční výukou

6.– 7. ročník
- různý přístup učitelů
- někteří učitelé neposkytují zápisy
- rozvrh hodin má být stanoven předem, někteří učitelé přidávají pozdě hodiny
- většina rodičů žádá sjednotit zadávání úkolů
- žádost o dobrovolné úkoly do Vv a Tv
- převládá spokojenost, poděkování pedagogům

8.– 9. ročník
- děti s poruchou pozornosti, soustředění, dyslexií, dysortografií, atd. mají problémy s on-line výukou, jsou ve stresu
- chybí zažití a procvičování učiva
- nelíbí se zadávání úkolů na různých místech
- různý přístup učitelů, nerovnoměrné rozdělení hodin, většina vyučujících má velmi pěkný přístup k žákům, hodiny jsou příjemné

Děkujeme za náměty a připomínky, se kterými byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci.

Na získané podněty z dotazníku reagujeme následovně:
- navýšení on-line hodin na 1. stupni
- přesně stanovený rozvrh on-line hodin na 1. stupni (ne delší připojení přes počítač než 1 hodina za sebou) a na 2. stupni (ne delší připojení přes počítač než 3 vyučovací hodiny za sebou)
- sjednocení všech úkolů a jejich forem zadávání na 2. stupni
- dobrovolné aktivity do výchov
- hospitace distanční výuky ze strany vedení

Mgr. Renáta Macharová


Vážení rodiče

V souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude  od 4. ledna 2021 provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

 

1. a 2. ročníky – prezenční výuka za těchto podmínek:

 • homogenní skupiny tříd se neslučují ani jinak neprolínají
 • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den 2 kusy roušek + sáčkem na jejich uložení
 • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vyučování
 • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
 • bude zajištěno časté větrání v průběhu výuky

 

Školní družina pro 1. a 2. třídy

 • provoz bude zajištěn od 11.40 do 16.00
 • provoz ranní družiny se ruší, bude zajištěn dohled nad žáky ve třídách od 7. 30
 • pro každou třídu bude zajištěna 1 skupina družiny – skupiny se neslučují ani neprolínají
 • po celou dobu pobytu ve družině platí povinnost nosit roušky

 

Školní jídelna

 • rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou minimálně 1,5 m
 • maximální počet osob u 1 stolu je omezen na 4 osoby
 • u dlouhých stolů musí být rozestup mezi skupinami 4 osob alespoň 2 metry
 • stravovat se mohou pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
 • žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd – odebírají stravu do přinesených nádob od 13.00 do 13. 45 – vchod hlavním vchodem od ISŠ, odběr obědů je nutné přihlásit na jidelna@zskomslavkov.cz
 • cizí strávníci odebírají stravu do přinesených nádob od 11.00 do 11. 30 – vchod hlavním vchodem od ISŠ

 

Vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat distančním způsobem

Konzultace

 • ředitelka umožní osobní konzultace dle požadavků zákonných zástupců žáků za dodržování všech hygienických pravidel (1 žák na 1 pedagoga), je možná přítomnost zákonných zástupců.

 

                                                                                                                              Mgr. Věra Babicová

                                                                                                                                     ředitelka školy

 

  Potvrzení OČR škola nevydává!  ----> Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 13.00 h.


Od 14. 10. probíhá distanční výuka

     
      On-line výuka

 • hodnocení distanční výuky bude probíhat v souladu s kritérii pro hodnocení, která jsou přílohou školního řádu

1.stupeň

 • veškeré informace a pokyny k výuce budou žákům předávány prostřednictvím zákonných zástupců (Edupage)
 • třídní učitel si zvolí platformu pro on-line výuku
 • vyučující cizích jazyků spolupracují při on-line výuce s třídními učiteli
 • počet hodin synchronní výuky: ne delší připojení přes počítač než 1 hodina denně

 

2.stupeň

 • veškeré informace a pokyny k výuce budou žákům předávány prostřednictvím Edupage a Teams
 • třídní učitel koordinuje on-line výuku – v případě potřeby kontaktuje zákonné zástupce
 • počet hodin synchronní výuky: ne delší připojení přes počítač než 3 vyučovací hodiny za sebou
 • v každém týdnu budou odučeny tyto počty hodin: matematika – 3, český jazyk – 3, anglický jazyk – 2, druhý cizí jazyk – 1, naukové předměty – 1, občanská výchova a volba povolání – 1, ostatní výchovy – 0

 

Off-line výuka

 • předávání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty – prostřednictvím třídních učitelů

 

Konzultace

 • jsou možné dle požadavků zákonných zástupců žáků za dodržování všech hygienických pravidel


Absence

 • účast na distanční výuce je povinná
 • absence bude omlouvána obvyklým způsobem 

 


 


  AKTUÁLNÍ INFORMACE

  Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace je v době od 4.1.2021 do  odvolání  určenou školou pro výkon nezbytné péče o děti ve věku 3 - 10 let.

Mimořádné opatření Vlády ČR usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření v souladu s krizovým zákonem ukládá hejtmanům, aby s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti (aktuálně není omezena činnost mateřských škol – odlišnost od jarní situace) ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 zaměstnanci obecní policie,

 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  zaměstnanci Finanční správy České republiky,

 příslušníky ozbrojených sil,

 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,  pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 zaměstnanci zařízení školního stravování,

 zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo určeného školského zařízení;

Škola  zajistí péči o děti zaměstnanců IZS, která ovšem nenahrazuje klasickou výuku. Skupinu max. 30 dětí může vést pedagog, ale i nepedagogičtí pracovníci. Škola se bude snažit reagovat na aktuální potřeby tak, aby byla co nejdéle pokryta denní pracovní doba. Začátek provozu je obvykle v 6.45 a konec v 17.00.

Povinnosti určené školy nebo školského zařízení
Vykonávat péči svými zaměstnanci spočívající zejména ve
− vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola);
− dozoru a dohledu zletilou osobou;
− stravování 
− vedení základní evidence docházky dětí.

Všechny aktivity a péče budou vykonávány ve skupinách maximálně 30 dětí. Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování. Zákonní zástupci dětí ve věku od 3 do 10 let výše uvedených profesí, pro které kraj určí školu nebo školské zařízení, nemají po dobu pobytu v takto určené škole nebo školském zařízení nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

     Jmenný seznam dětí s uvedením věku, které tím přihlásí do péče školy, předají škole zaměsnavatelé na e-mail:

reditelka@zskomslavkov.cz. 

Dále zaměstnavatel uvede:

 • kontaktní údaje na rodiče dítěte
 • rozsah navrhované péče  (den nástupu, doba pobytu)

 

Před nástupem dítěte vyplní rodič čestné prohlášení

Prohlaseni.docx

  

                                                                                                                                         Mgr. Věra Babicová
 ředitelka školy


  K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

  Ve školním roce 2020/2021 zahájí škola svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

  Od 1. 9. 2020 je omezen pohyb veřejnosti v prostorách školy. V nezbytně nutných případech je třeba se předem nahlásit v ředitelně školy. Pohyb po škole je umožněn pouze s nasazenou rouškou.

Při vyřizování záležitostí ve škole upřednostňujte prosím telefonickou a elektronickou komunikaci.

 


 Školní knihovna

  Půjčovní doba: ÚTERÝ- STŘEDA - ČTVRTEK: 12.45 - 13.30 h


  Informace pro rodiče žáků školní družiny

   POSTUP VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

   Vzhledem k zákazu vstupu rodičů a jiných osob do budovy ZŠ, prosím volejte vychovatelce Vašeho dítěte na uvedený kontakt v deníčku ŠD. Vyčkejte na chodníku v okolí lavičky - dítě přijde vypravené za Vámi.

   Děkujeme za spolupráci

 

   Vážení rodiče,

   všichni zájemci o školní družinu, kteří odevzdali zápisový lístek a doposud nebyli vedením školy vyrozuměni o skutečnosti, že jejich dítě nebylo přijato k docházce do školní družiny, jsou do školní družiny ve školním roce 2020/2021 přijati. Kapacita školní družiny je naplněna.

Věra Babicová

   Žádost o vrácení zaplaceného školného za dobu uzavření školní družiny od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 z důvodu mimořádných opatření stáhnete >> zde.


  Změny od 1. září 2020

   Vážení rodiče, vzhledem k situaci s šířením COVID-19 Vás žádáme, abyste respektovali omezení pohybu cizích osob v prostorách školy. V případě vyřizování úředních záležitostí v kanceláři školy, v kanceláři školní jídelny nebo účtárně, používejte roušky. Ke vstupu do školy je pro návštěvníky vyhrazen pouze vchod od kostela. V průběhu výuky bude umožňován vstup rodičů do prostor školy jen v odůvodněných případech. Toto opatření bylo přijato pro minimalizaci rizika přenosu COVID-19.

                              Mgr. Věra Babicová


  Informace pro nově nastupující žáky

   Všichni noví žáci, kteří budou nastupovat na naši školu 1.9.2020, potřebují pro přístup do školní budovy a pro objednávání a vydávání obědů ISIC kartu pro školáky.

   Z tohoto důvodu budeme potřebovat následující:
1. Žádost o vystavení ISIC karty
2. Fotografie dítěte portrétového typu! – Fotografii na ISIC kartu odevzdejte spolu s žádostí, případně ji pošlete v elektronické podobě na e-mail podatelna@zskomslavkov.cz. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte. Fotografii můžete pořídit i pomocí mobilního telefonu proti bílé zdi.
3. 250 Kč – Poplatek za ISIC kartu.
4. Základní údaje do školní evidence - Budeme potřebovat vyplnit formulář, údaje jsou nezbytnou součástí školní matriky.

   Vše výše uvedené odevzdejte nejpozději do 18. 6. 2020 v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové, pondělí až čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. Kancelář najdete na staré budově, vchod od kostela, první patro, vedle ředitelny. 

   ISIC karty budou k vyzvednutí od 25. 8. 2020 v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové. 

   Rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí, vezmou ISIC kartu a dostatečnou finanční částku (více informací u vedoucí školní jídelny), a dostaví se do kanceláře školní jídelny k paní Boubínové od 25.8.2020 v době od 7.00 do 14.00 hod., kde dostanou veškeré informace. 

   Přílohy ke stažení a odkazy:
   Průvodní dopis k ISIC kartě 
   Žádost o ISIC kartu 
   Žádost o ISIC kartu - elektronické vyplnění 
   Informační povinnost ISIC karta 
   Základní údaje do školní evidence 
   Informace pro strávníky 
   Přihláška ke stravování 
   Zápisový lístek do školní družiny (pokud jste již neodevzdali)


  Žádost o ošetřovné - březen - červen 2020

   Po dobu omezení volného pohybu osob budou potvrzovány žádosti o ošetřovné dětí na sekretariátu školy vždy v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.00 hod.

   Žádost o ošetřovné podávají rodiče dětí do 13 let u svého zaměstnavatele. Tiskopis se skládá ze 2 oboustranných tiskopisů A4. Školské zařízení vyplňuje na obou tiskopisech sekci A. Rodič vyplní sekci B na prvním tiskopisu, který předá do zaměstnání. Ze zaměstnání po vyplnění druhé strany předají na OSSZ. Druhý list slouží v případě výměny rodičů na ošetřovném. V poučení na tiskopisech je případně vše vysvětleno.

   Pro OSVČ - Potvrzení o uzavření školy 

   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k elektronickému vyplnění
   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k vyplnění na PC
   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k ručnímu vyplnění

   Podrobné informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení od ČSSZ


Školní jídelna - informace pro strávníky

   Stravné pro NOVÉ STRÁVNÍKY začínáme vybírat 25.8.2020 od 7.00 do 14.30 každý pracovní den. Zájemci se dostaví  s dostatečným finančním obnosem (cena stravy, čipu – www.zskomslavkov.cz), kde si uhradí hotově obědy (700 Kč), pokud děti nemají objednánu ISIC kartu, uhradí také čip (150 Kč), svačinky (300 Kč dopolední, 250 Kč odpolední). Následující platby budou již bezhotovostní. Veškeré informace budou předány při prvním kontaktu v kanceláři školní jídelny.
   PŮVODNÍ STRÁVNÍCI, kteří se již stravovali v loňském školním roce, pošlou zálohovou platbu k 20. srpnu 2020 na měsíc září 2020, variabilní symbol zůstává stejný z minulého školního roku.

Monika Boubínová
vedoucí stravování

Seznam novinek

Kalendář

 

termín čas akce kde zůčastní se
22.2. -26.2.   Jarní prázdniny    
PÁ 29.1.   Pololetní prázdniny    
ST 13.1.   On-line třídní schůzky on-line - Teams třídní učitelé, zákonní zástupci
ČT 17.12.   Volby do Školské rady on-line zákonní zástupci žáků
PO 7.12. 1. a 2. h Focení Vánoce Družina zájemci 3. - 5. ročník
ST 2.12.  16.30 On-line třídní schůzky 2. - 9. ročníku on-line - Teams třídní učitelé, zákonní zástupci
PO 30.11.  

Návrat žáků 3. - 5. ročníků + 9. ročníku;

6. -8. ročník - rotačně

  1. stupeň, 9. roč. + 6. - 8. roč. rotačně (třídy C,D)
ČT 26.11. 1. a 2. h Focení Vánoce škola zájemci 1. a 2. roč.
ST 18.11.   Návrat žáků 1. a 2. roč. do školy   1. a 2. roč.
PO 26.10. 8,55 Bezpečný internet - ZRUŠENO   VII.C, VIII.C
PÁ 23.10. dopoledne Šutrgame - ZRUŠENO Lipka Brno VIII.C, IX.C
ČT 22.10. dopoledne Šutrgame - ZRUŠENO Lipka Brno VIII.B, IX.B
ST 21.10. 7.00-15.00h Sběr papíru - ZRUŠENO Svojsíkův park u malé tělocvičny celá škola
ST 21.10. 1. - 5. h Adaptační program - ZRUŠENO knihovna ZŠ VI.A - změna: VI.C
ÚT 20.10. 1. -5. h Adaptační program - ZRUŠENO knihovna ZŠ VI.D
PO 19.10. dopoledne ZOO Brno - ZRUŠENO Brno VI.A, VI.B
PO 19.10. 8,55 Bezpečný internet - ZRUŠENO   VIII.A, VIII.B
ST 14.10. 1. - 5. h Adaptační program - ZRUŠENO knihovna ZŠ VI.B
ÚT 13.10. 1. - 5. h Adaptační program knihovna ZŠ VI.C - změna: VI.A
PO 12.10. dopoledne Šutrgame - ZRUŠENO Lipka Brno VIII.A, IX.A
PÁ 9.10.  

Ukončení výuky - 1. stupeň: 11.40 h

                             2. stupeň: 12.20 h   -   volby

   
PÁ 2.10.   Ukončení výuky - 1.stupeň: 11.40 - 2. stupeň: 12.10 - volby    
ST 23.9. dopoledne Exkurze Brno - pověsti Brno V.A + 1/2 V.C
ÚT 22.9. dopoledne Exkurze Brno - pověsti Brno V.B + 1/2 V.C
ST 16.9. 8.00 - 12.00 Dopravní hřiště Vyškov IV.B
ÚT 15.9. 15,00 Schůzka rodičů 1. tříd I. ABC zákonní zástupci
PO 14.9. 8.00 - 12.00 Dopravní hříště Vyškov IV.A
ST 9.9. 9,00 - 10, 00 fotografování žáků 1. ročníku + vyznamenaní žáci ŠD 1. roč. + vyznamenaní žáci
7.9.-8.9.   golfový turnaj Svratka vybraní žáci
ÚT 1.9. 8.00 zahájení školního roku   žáci školy

 

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna