Neděle 2. 10. 2022

Projekty

Projekty probíhající

 


Doučování žáků škol

 


 

Inkluze III v ZŠ Slavkov Komenského

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_808/0018754

Žadatel: Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Rozpočet projektu: 1.127.212 Kč
Stručný obsah: Cílem projektu je pokračovat v práci školního psychologa a speciálního pedagoga, zřídit vyučovací hodiny pro doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zorganizovat projektové dny, Projekt bude ukončen 31.1. 2023. 


 

Projekt OP VVV PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Naše základní škola je partnerem I. Německého zemského gymnasia, základní škola a mateřská škola, o. p. s. Společně realizujeme projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Více informací zde.

 

 

 

 


Projekty realizované

Dětský klub Korálky

Komunitní centrum Korálky, z. s. od července 2018 do června 2021 realizuje projekt DĚTSKÝ KLUB KORÁLKY (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007967). Cílem projektu je je umožnit efektivnější sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků prvního stupně ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. Během školního roku probíhá péče formou dětského klubu a o prázdninách ve formě příměstských táborů.

Projekt DĚTSKÝ KLUB KORÁLKY je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

 

Inkluze II v ZŠ Slavkov Komenského

Žadatel: Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Rozpočet projektu: 2.165.601 Kč
Stručný obsah: Cílem projektu je zřídit místo školního psychologa a speciálního pedagoga, zřídit vyučovací hodiny pro doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zorganizovat projektové dny, rozšířit výuku angličtiny metodou CLIL a zřídit funkci asistenta ve školní družině. Projekt měl být ukončen v lednu 2021, ale byl prodloužen do 30. 5. 2021.

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Žadatel: Karlova univerzita Praha, naše škola je partnerem projektu
Stručný obsah: Cílem projektu je vytvořit partnerství mezi akademiky a školami tak, aby docházelo k přenosu informací ze škol k akademikům a naopak. Naše škola se podílí na části týkající se informační gramotnosti. Partnery Projektu jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Technická univerzita v Liberci a META, o.p.s. a vybrané základní a střední školy z České republiky. Projekt byl ukončen v prosinci 2019.

Inkluze I v ZŠ Slavkov Komenského

Žadatel: Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Rozpočet projektu: 1.432.000 Kč
Stručný obsah: Cílem projektu je zřídit místo školního psychologa a speciálního pedagoga, zřídit vyučovací hodiny pro doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a zajistit jejich přípravu na výuku. Projekt byl ukončen v lednu 2019.

 

S Evou a Edou zdravě a bezpečně

Naše škola se od října 2014 zapojila do projektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“. V rámci projektu budeme realizovány následující aktivity:

 1. S Evou a Edou - vytvoření metodických materiálů.
  Škola získá pracovní listy pro žáky 1. - 5. tříd zaměřené na zdravý životní styl a bezpečnost silničního provozu. Dále obdržíme testy z oblasti bezpečnosti silničního provozu a zdravý životní styl pro žáky prvního i druhého stupně. Pro výuku první pomoci v hodinách přírodovědy a přírodopisu dostaneme cvičné lékárničky.
 2. S Evou a Edou zdravě v pohybu.
  V rámci této aktivity do hodin tělesné výchovy přijde rehabilitační pracovník, který se při práci s dětmi zaměří na nápravu a prevenci vadného držení těla. Na škole začal ve spolupráci s místním golfovým klubem pracovat kroužek „Hýbeme se s golfem“.
  Obdržíme také DVD pro výuku bezpečnosti silničního provozu. Dále pingpongový stůl, basketbalový koš a míč, koloběžky, in-line brusle a ochranné helmy pro praktickou dopravní výchovu.
 3. S Evou a Edou bezpečně.
  Na škole budou v tomto školním roce realizovány dva projektové dny se zaměřením na bezpečnost silničního provozu, poskytování první pomoci, zdravý životní styl, případně na konkrétní pohybovou aktivitu. V rámci těchto projektových dnů můžeme využívat cvičná dopravní hřiště, pronajmout plavecký bazén či zimní kluziště.

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Od listopadu 2013 se naše základní škola zapojila ve spolupráci s I. Německým zemským gymnasiem, základní školou a mateřskou školou, o. p. s. do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji v rámci OP VK (I. NZG je partnerskou školou Jihomoravského kraje). Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.

Více informací na: www.skolskykomplex.cz/nzg/g7/

 

HOBIT - HOdina BIologie pro živoT

Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0136), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Školní přírodní zahrada

Projekt Školní přírodní zahrada, financovaný z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí částkou ve výši 70 000Kč, nám dovoluje pokračovat v rekonstrukci školního dvora a přetvářet jej v zahradu určenou nejen k výuce, ale i k odpočinku a hlavně k poznávání přírody všemi smysly. Aktivity, které ve školní zahradě budou probíhat, nabízejí dětem jiný přístup k výuce, jelikož podporují hlavně praktické činnosti pod širým nebem. Finanční prostředky získané tímto projektem použijeme na nákup zahradních laviček, vytvoření smyslového chodníku, bylinkové spirály a vyvýšených záhonů , na nichž budou pěstovány běžné i méně známé druhy zeleniny, květiny a běžné zemědělské plodiny. Jednotlivé přírodní prvky budou opatřeny informačními tabulemi. Vznikne několik sad pracovních listů, které budou žáci využívat při výuce ve školní zahradě.

 

Vzájemně si pomáháme vzdělávat se

Základní školu navštěvuje významná skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní cílovou skupinou projektu budou žáci se specifickými poruchami učení. Ti jsou začleněni do běžných tříd a vyžadují speciální formy práce pro rozvoj dovedností. Projekt se zaměřuje na zlepšení studijních podmínek těchto žáků formou speciálního vzdělávání pedagogů, tvorbou nových učebních materiálů, tvořivou prací samotných žáků a zřízením nového volnočasového kroužku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci spolupráce mezi rodiči a školou dojde ke zlepšení poradenských služeb pro rodiče.

Podrobné informace k projektu zde.

Video natočené a upravené v multimediálním kroužku ze dne otevřených dveří - Otevření školní zahrady, si můžete stáhnout zde (velikost 1GB).

 

Program Comenius
Natur€ducatioN aneb Nature in my school bag

Od srpna 2012 do července 2014 je naše škola jednou z partnerských škol tohoto projektu, který je financován z Programu celoživotního vzdělávání LLP. Koordinátorem se stala škola Turkiye Komur Isletmeleri Ilkogretim Okulu z města Bursa v Turecku, dalším partnerem je škola OSNOVNO UCHILISHTE "HRISTO BOTEV" z města Mezdra v Bulharsku. .... celý text

 

EU peníze školám

Hlavním cílem projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky, obnovení a doplnění materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dále chceme nové vybavení pro výuku cizích jazyků (jazyková laboratoř) pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Mezi další cíle patří další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových aktivit. Vzniklé materiály umožní individuální přístup k žákům s rozdílnými vzdělávacími potřebami. .... celý text

 

Kariérové poradenství (volba povolání)

Projekt byl zahájen na konci března 2010 a jeho cílem je vytvoření 6 Informačních poradenských center (IPC) na školách na Vyškovsku a zajistit tak žákům kvalitní kariérové poradenství. Centra zajistí osvětovou vzdělávací činnost směrem k žákům, usnadní jim volbu další vzdělávací cesty a volbu povolání, budou aktivně vyhledávat žáky ohrožené nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Aktuální informace o projektu
Cíle projektu

 

Angličtina napříč vyučovacími předměty metodou CLIL
(Content and Language Integrated Learning)

Naše základní škola se stala partnerem v projektu, jehož cílem je vytvoření metodických materiálů a postupů pro zavádění prvků anglického jazyka (CLIL) do všech vyučovacích předmětů na II. stupni ZŠ a v nižším stupni víceletého gymnázia. Zavádění prvků anglického jazyka však neznamená výuku daného předmětu v cizím jazyce. Tím se zabývá dvojjazyčná výuka. Půjde pouze o to, aby se žáci i v jiných předmětech seznamovali s anglickou terminologií a tím si sami rozšiřovali slovní zásobu, kterou pak uplatní nejen v hodinách při výuce cizího jazyka. .... celý text

 

Evropská unie

www.evropska-unie.cz - Dění v EU, oficiální dokumenty atd.
www.evropsky-parlament.cz - Informační kancelář Evropského parlamentu.
www.euroskop.cz - Novinky týkající se Evropské Unie.

 

 

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna