Úterý 26. 9. 2023

Školní klub


Školní klub

- poskytuje zájmové vzdělávání žáků 2. stupně, doplněné o žáky 1. stupně, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati do družiny,
- při své činnosti se řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění,
- vyplňuje čas mezi koncem vyučování a začátkem kroužku• Vzdělání probíhá dle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházející ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků,
- jsou zde odlišné formy činností a to od vypracování školních úkolů, relaxaci, pohybové aktivity na školním dvoře nebo v tělocvičně, výtvarné aktivity, až k možnosti vlastní seberealizaci, nabízí klidné místo k četbě a možnost využití výpočetní techniky k vypracování úkolů,
- zastřešuje činnost všech nabízených a schválených kroužků naší ZŠ,
- zabezpečuje odborný dohled také nad žáky v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Přihlášky do školního klubu a do kroužků je možno odevzdávat na sekretariátu školy.
Přihláška do školního klubu 2023/2024
Přihláška do kroužku 2023/2024

Kontakt na vychovatelku školního klubu

Milada Slavíčková
komunikujte přes Edupage
Tel. 605 796 625

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024

Kytara pro začátečníky
pro žáky, kteří začínají s hrou na kytaru
žáci 4. - 5. tříd
čtvrtek 13.15 -14.15
vedoucí: Mgr. Bohdan Slanina
nutná vlastní kytara
cena 200 Kč za pololetí

Modelářský kroužek
- lepení papírových modelů
pro žáky, kteří rádi tvoří 
žáci 4. - 5. tříd
úterý  14.00 -15.00
vedoucí: Mgr. Bohdan Slanin
cena 500 Kč za pololetí - v ceně je zahrnut nákup materiálu pro žáky

Čtenářský kroužek
pro žáky, kteří mají rádi hezké knížky
žáci 3. - 4. tříd
čtvrtek 13.00 -14.00
vedoucí: Mgr. Klára Jandorová
cena 200 Kč za pololetí


Žáci, kteří jsou přihlášeni k pravidelné týdenní docházce do školní družiny nebo školního klubu, mají sníženu úhradu za jeden vybraný kroužek ve výši 100 Kč v jednom pololetí.

Přihlášky  do kroužků mohou žáci odevzdávat na sekretariátu školy do 25.září.

Kroužky budou otevřeny, pokud o ně projeví zájem alespoň 7 zájemců a zahájí činnost od října 2023.

 

Přerušení činnosti školního klubu

V době školních prázdnin bude činnost školní družiny přerušena. Jde o tyto termíny:

26. - 27. 10 2023                          podzimní prázdniny

23.12. 2023 - 2.1. 2024                vánoční  prázdniny

2.2. 2024                                      pololetní prázdniny

5.2.  - 11.2. 2024                           jarní prázdniny

28. 3.  2024                                    velikonoční prázdniny

1.7.  - 31. 8. 2024                          hlavní prázdniny

 

Přerušení bylo projednáno radou města dne 11. 9. 2023.                                                                                       

                                                                                                                                             Věra Babicová, ředitelka školy

 

Platby za školní klub

- úplata za klub je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy na 40 Kč měsíčně za 1 den docházky v týdnu               (5 dnů v týdnu - 200 Kč měsíčně)
- úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách:
    září - leden: splatnost do 30.9.
    únor - červen: splatnost do 30.1.
   
- platby škola přijímá pouze bezhotovostním převodem na účet:  0196295508/0600,
- při platbě je nutné vždy uvést přidělený variabilní symbol dítěte = VS předá dítěti vychovatelka školního klubu,
- do poznámky  nutno uvést přijmení a jméno dítěte,
- nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka z docházky do ŠK rozhodnutím ředitelky školy.

Vrácení platby
- vrácení uhrazené úplaty se provádí pouze v případě, že žák bude zákonným zástupcem před počátkem dalšího měsíce písemnou žádostí odhlášen z docházky do ŠK
- úplata bude vrácena na účet odesílatele
- na vrácení úplaty není nárok za započatý měsíc, během kterého žák přestal docházet do ŠK

 


                                                                                                                  

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna