Neděle 2. 10. 2022

Školní klub


Školní klub

- poskytuje zájmové vzdělávání žáků 2. stupně, doplněné o žáky 1. stupně, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati do družiny,
- při své činnosti se řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění,
- vyplňuje čas mezi koncem vyučování a začátkem kroužku• Vzdělání probíhá dle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházející ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků,
- jsou zde odlišné formy činností a to od vypracování školních úkolů, relaxaci, pohybové aktivity na školním dvoře nebo v tělocvičně, výtvarné aktivity, až k možnosti vlastní seberealizaci, nabízí klidné místo k četbě a možnost využití výpočetní techniky k vypracování úkolů,
- zastřešuje činnost všech nabízených a schválených kroužků naší ZŠ,
- zabezpečuje odborný dohled také nad žáky v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Přihlášky do školního klubu je možno odevzdávat na sekretariátu školy.
 

Kontakt na vychovatelku školního klubu

Milada Kolínská
komunikujte přes Edupage
Tel. 605 796 625

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/23

 

Výtvarný kroužek  pro 1. - 5. ročník

Ve výtvarném kroužku si žáci prohloubí své znalosti a dovednosti v kreslení, malování, modelování, práci s keramickou hlínou a jinými materiály. Vyzkouší si grafické a dekorativní techniky i práci s textilem. Žáci nahlédnou do dějin výtvarného umění, navštíví galerii a edukační program, společně uskutečníme výstavu z děl a výrobků. Žáci budou motivováni samotným výtvarným námětem, materiálem, neobvyklou technikou či prostředím.

středa 12.00 - 13.00

Cena 350 Kč na jedno pololetí

Šachový kroužek 1 pro 1. - 3. ročník

V šachovém kroužku děti budou rozvíjet logické myšlení a strategii hry.
 středa 13.30-14.30

Šachový kroužek 2 pro 4. - 6. ročník

středa  14.30 - 15. 30

Cena 300 Kč za jedno pololetí.

Děti si nosí vlastní šachovnice.

Přírodovědný kroužek pro 6. - 9. ročník

čtvrtek 14.00 -16.00 jednou za čtvrnáct dní

Děti budou pracovat s přírodovědným materiálem, který si nasbírají na vycházkách v okolí školy. Při práci budou používat školní vybavení  - mikroskopy, lupy,....

Cena  300 Kč za jednopololetí.


Žáci, kteří jsou přihlášeni k pravidelné týdenní docházce do školní družiny nebo školního klubu, mají sníženu úhradu za jeden vybraný kroužek ve výši 100 Kč v jednom pololetí.

Přihlášky  do kroužků mohou žáci odevzdávat na sekretariátu školy do 20.9.2022.

Kroužky budou otevřeny, pokud o ně projeví zájem alespoň 7 zájemců a zahájí činnost  23. 9. 2022.

 

Přihláška do kroužků

 

Platby za školní klub

- úplata za klub je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy na 40 Kč měsíčně za 1 den docházky v týdnu               (5 dnů v týdnu - 200 Kč měsíčně)
- úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách:
    září - leden: splatnost do 30.9.
    únor - červen: splatnost do 30.1.
   
- platby škola přijímá pouze bezhotovostním převodem na účet:  0196295508/0600,
- při platbě je nutné vždy uvést přidělený variabilní symbol dítěte = VS předá dítěti vychovatelka školního klubu,
- do poznámky  nutno uvést přijmení a jméno dítěte,
- nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka z docházky do ŠK rozhodnutím ředitelky školy.

Vrácení platby
- vrácení uhrazené úplaty se provádí pouze v případě, že žák bude zákonným zástupcem před počátkem dalšího měsíce písemnou žádostí odhlášen z docházky do ŠK
- úplata bude vrácena na účet odesílatele
- na vrácení úplaty není nárok za započatý měsíc, během kterého žák přestal docházet do ŠK

 


                                                                                                                  

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna