Sobota 21. 5. 2022

Školní klub


Školní klub

- poskytuje zájmové vzdělávání žáků 2. stupně, doplněné o žáky 1. stupně, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati do družiny,
- při své činnosti se řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění,
- vyplňuje čas mezi koncem vyučování a začátkem kroužku• Vzdělání probíhá dle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházející ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků,
- jsou zde odlišné formy činností a to od vypracování školních úkolů, relaxaci, pohybové aktivity na školním dvoře nebo v tělocvičně, výtvarné aktivity, až k možnosti vlastní seberealizaci, nabízí klidné místo k četbě a možnost využití výpočetní techniky k vypracování úkolů,
- zastřešuje činnost všech nabízených a schválených kroužků naší ZŠ,
- zabezpečuje odborný dohled také nad žáky v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Přihlášky do školního klubu je možno odevzdávat na sekretariátu školy.
Veškeré formuláře a směrnice najdete zde.

Kontakt na vychovatelku školního klubu

Milada Kolínská
komunikujte přes Edupage
Tel. 605 796 625

 

Nabídka kroužků

Výtvarný kroužek  pro 1. -7. ročník

Ve výtvarném kroužku si žáci prohloubí své znalosti a dovednosti v kreslení, malování, modelování, práci s keramickou hlínou a jinými materiály. Vyzkouší si grafické a dekorativní techniky i práci s textilem. Žáci nahlédnou do dějin výtvarného umění, navštíví galerii a edukační program, společně uskutečníme výstavu z děl a výrobků. Žáci budou motivováni samotným výtvarným námětem, materiálem, neobvyklou technikou či prostředím.

Cena 350 Kč na jedno pololetí
 

Španělština pro 6. - 9. ročník

Je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků a dalším jazykem, který se u nás mohou děti naučit. Kroužek španělštiny se skládá z několika fází. Dítě se naučí základy gramatiky tohoto krásného jazyka, bude umět pojmenovat věci kolem sebe, dokáže poděkovat i pozdravit. Kroužek je vhodný pro úplné začátečníky.

Cena 200 Kč na jedno pololetí
 

Němčina pro  4. - 5. ročník

Chcete, aby se Vaše dítě mohlo domluvit německy při návštěvě našich evropských sousedů nebo mít základy pro pozdější prohloubení německého jazyka? Chceme vzbudit v dětech na 1. stupni zájem o německý jazyk hravou formou. Kroužek němčiny je založen na otevřené komunikativní metodě, děti se učí podle obrázků, v souvislostech a formou zážitků. V malé skupince získají děti více odvahy a prostoru k užívání německého jazyka.

Cena 200 Kč na jedno pololetí
 

Matematiky se nebojím pro 5. ročník

Kroužek je určen pro žáky 5. tříd, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, ale také pro ty, kteří mají matematiku rádi a chtějí se v ní zdokonalit.

Cena 200 Kč na jedno pololetí. 


Žáci, kteří jsou přihlášeni k pravidelné týdenní docházce do školní družiny nebo školního klubu, mají sníženu úhradu za jeden vybraný kroužek ve výši 100 Kč v jednom pololetí.

Přihlášky  do kroužků mohou žáci odevzdávat na sekretariátu školy do 20.9.2021.

Kroužky budou otevřeny, pokud o ně projeví zájem alespoň 7 zájemců a zahájí činnost  27. 9. 2021.

 

Platby za školní klub

- úplata za klub je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy na 20 Kč měsíčně za 1 den docházky v týdnu               (5 dnů v týdnu - 100 Kč měsíčně)
- úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách:
    září - prosinec:    splatnost do 30.9.
    leden - červen:     splatnost do 30.1.
   
- platby škola přijímá pouze bezhotovostním převodem na účet:  0196295508/0600,
- při platbě je nutné vždy uvést přidělený variabilní symbol dítěte = VS předá dítěti vychovatelka školního klubu,
- do poznámky  nutno uvést přijmení a jméno dítěte,
- nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka z docházky do ŠK rozhodnutím ředitelky školy.

Vrácení platby
- vrácení uhrazené úplaty se provádí pouze v případě, že žák bude zákonným zástupcem před počátkem dalšího měsíce písemnou žádostí odhlášen z docházky do ŠK
- úplata bude vrácena na účet odesílatele
- na vrácení úplaty není nárok za započatý měsíc, během kterého žák přestal docházet do ŠK

 


                                                                                                                  

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna