Neděle 2. 10. 2022

Poradenská pracoviště

 

Konzultace u výchovného poradce pro volbu povolání

 

Konzultační hodiny:

čtvrtek 14.00 - 15.00  v místnosti školního poradenského pracoviště (nová budova u jídelny). 

Nutná dohoda předem!

Kontaktní osoby

Mgr. Martin Bauer 

 515 534 929
martinbauer@zskomslavkov.cz


Ke stažení

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání

Internetové odkazy

Střední školy
Atlas školství

 

Přijímací řízení 2021/2022

Žák může podat 2 přihlášky ke studiu na SŠ. (Buď 1 škola – 2 různé obory nebo 2 různé školy.)
Přihlášky vytiskne škola  a obě  žák vypíše úplně stejně.
Termín odevzdání na SŠ je 1. 3. 2022.
Postup:

 1.     Nahlásit poradci jméno zákonného zástupce,který bude uveden na přihlášce na SŠ - 12/2021.   
 2.     Vyzvednout vytištěnou přihlášku u poradce - po 31. 1. 2022.
 3.     Vypsat první stranu přihlášky - název školy, kód a název oboru.
 4.     Kontrola ve škole - dobrovolná.
 5.     Vyřídit lékařskou prohlídku, pokud je povinná.
 6.     Odevzdat na SŠ do 1. 3. 2022.

Uchazeči o maturitní obory vykonají jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M.
Zkouška se uskuteční v 12. a 13.4 2022, víceletá gymnázia  19. a 20.4. 2022
Uchazeči o obory s výučním listem budou přijímáni na základě prospěchu na ZŠ.
Svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ musí žák potvrdit předáním zápisového lístku. Zápisový lístek obdrží na ZŠ.

Zápisový lístek

Všichni vycházející žáci obdrží v daném termínu zápisový lístek, jehož odevzdáním na SŠ potvrzují svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na střední škole, kam byli přijati. Zápisový lístek musí odevzdat na SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí.
Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.

Postup při nepřijetí na SŠ

Žák, který obdržel rozhodnutí o nepřijetí na obou SŠ, kam se hlásil, může podat odvolání - do tří dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí!!!
Může se rovněž hlásit na střední školy v rámci dalších kol přijímacího řízení (květen…) Informace o dalších vyhlášených kolech i volných místech lze zjistit na webových stránkách SŠ nebo příslušného krajského úřadu (jmskoly.cz). Krajský úřad zveřejňuje přehled SŠ, které nenaplnily kapacitu v prvním kole a mají tudíž volná místa v jednotlivých oborech.
Uchazeč musí podat přihlášku podobně jako v prvním kole, ale tentokrát píše na každou přihlášku jen jednu školu. Počet přihlášek v dalších kolech není omezen. Termíny pro podání přihlášky stanoví ředitel SŠ. Zájem o vzdělávání opět potvrzuje zápisovým lístkem.
 

Odvolání

 

Uchazeč, který obdržel rozhodnutí o nepřijetí, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. To je možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí. V případě škol, které zřizuje stát, adresuje odvolání řediteli SŠ. V případě ostatních škol se postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy.

Odvolání by mělo obsahovat:
Označení správního orgánu, jemuž je určeno
Jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození
Název školy, kód a název oboru
Důvody odvolání
Jméno a adresu zákonného zástupce nezletilého uchazeče, respektive zletilého uchazeče
Datum a podpis

 

 

 

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna