Sobota 2. 7. 2022

Družina

 

Školní družina (ŠD) je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 5.tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán (ŠVP). Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod., kde si děti hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se účí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné účtě.
 

Kontakty

1. oddělení - vedoucí vychovatelka Táňa Hašková, mobil:  731 697 227, druzina@zskomslavkov.cz  
2. oddělení - vychovatelka Bc.Kristýna Maradová, mobil:    605 796 626
3. oddělení - vychovatelka Gabriela Vránová, mobil:    605 796 624
4. oddělení - vychovatelka Petra Kachlíková, mobil:     605 796 627
5. oddělení - vychovatelka Mgr.Lenka Opletalová, mobil:    734 649 237

Kontakt do ŠD od 15.30 hodin - pevná linka: 515 534 927 nebo na mobil vychovatelek Vránová a Maradová
 

Pravidla pro přijetí žáka do ŠD

- žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisového lístku (ZL)
- termín vydávání ZL: 1.4. - 30.5. u vychovatelek ŠD
- vyplněný zápisový lístek se odevzdává vedoucí vychovatelce, která jej zaeviduje s datem předání
- termín odevzdání ZL: do 31.5. u vedoucí vychovatelky
- vedoucí vychovatelka vyrozumí písemně rodiče pouze nepřijatých žáků
-
kapacita školní družiny je 180 žáků v šesti odděleních po 30 dětech.

O zařazení žáka 1. - 3. tříd Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace rozhoduje ředitelka ZŠ podle níže stanovených kritérií:
    1. noví žáci 1. tříd, jejichž zákonní zástupci jsou do termínu podání zápisového lístku (31.5.) oba zaměstnaní*)
    2. stávající žáci 2. tříd 
    3. stávající žáci 3. tříd
    4. noví žáci z 2. a 3. tříd – rozhodující je datum podání přihlášky
    5. žáci, u nichž je jeden z rodičů na mateřské (rodičovské) dovolené
Vysvětlivky:  *)  celodenní docházka

Přijati jsou žáci podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity školní družiny.
Na docházku do ŠD není zákonný nárok!
 

Provoz školní družiny

ranní:              6.45 - 7.45  hodin
odpolední:   11.40 -17.00  hodin

Příchod žáka do ŠD
- ranní příchod žáka do družiny je do 7.30 hodin            
- rannní družinu mohou navštěvovat žáci prvního stupně bez zápisního lístku
- odpoledne přivádí do družiny žáky učitelka vyučující poslední hodinu ve třídě
- odpolední družinu mohou navštěvovat jen přijatí žáci na základě zápisního lístku a splněných kritérií


Odchod žáka ze ŠD
- odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo úpravou v deníčku
- odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost.
- žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku
- ve vyjímečně naléhavém případě lze žáka uvolnit na základě SMS-zprávy se jménem zákonného zástupce a to z jeho mobil. čísla uvedeného na zápisním lístku ŠD
- žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy
- v zájmu plynulého průběhu činností v odděleních není povoleno vyzvedávat dítě v jinou dobu než v níže uvedené časové intervaly.

Odchod žáka do zájmového vzdělávání (ZUŠ, DDM apod.) a návrat zpět do ŠD
- z důvodu nenarušování činnosti v oddělení jsou pro odchody a návraty ze zájmových kroužků stanoveny níže uvedené časové intervaly

Časové intervaly odchodů ze ŠD, odchodů a návratů ze zájmového vzdělávání:
11.45 hodin až 13.00 hodin
13.30 hodin až 13.50 hodin
14.35 hodin až 17.00 hodin

Odpolední režim ŠD
11.45 - 12.15:  příchod, hygiena, oběd
12.15 - 13.00:  odpočinková zájmová individuální činnost
13.00 - 13.45:  zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP
13.45 - 14.00:  hygiena, příprava a odchod na vycházku
14.00 - 14.40:  rekreační činnosti, pobyt venku  
14.40 - 15.00:  hygiena, svačina
15.00 - 17.00:  spontánní zájmová individuální činnost, odchody
 

Platby za školní družinu

- úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy na 100,-Kč na měsíc.
- úplata je splatná předem a platí se ve třech splátkách:
   1. září - prosinec:  400,- Kč    splatnost do 30.9.
   2. leden - březen:  300,- Kč    splatnost do 30.12.
   3. duben - červen:  300,- Kč   splatnost do 30.3.
- platby škola přijímá pouze bezhotovostním převodem na účet:  0196295508/0600
- při platbě je nutné vždy uvést přidělený variabilní symbol dítěte = VS v deníčku ŠD
- do poznámky  nutno uvést přijmení a jméno dítěte      
- nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka z docházky do ŠD rozhodnutím ředitelky školy.

Vrácení platby
- vrácení uhrazené úplaty se provádí pouze v případě, že žák bude zákonným zástupcem před počátkem dalšího měsíce písemnou žádostí odhlášen z docházky do ŠD
- úplata bude vrácena na účet odesílatele
- na vrácení úplaty není nárok za započatý měsíc, během kterého žák přestal docházet do ŠD


 

Kontakt

  • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
    Komenského náměstí 495
    684 01 Slavkov u Brna