Pátek 18. 6. 2021

Úřední deska

AKTUÁLNÍ INFORMACE

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Ve školní jídelně se v době prázdnin vaří v měsíci srpnu, začínáme od 2.8.2021. Zájemci se mohou přihlásit mailem na jidelna@zskomslavkov.cz, placení obědů proběhne přes účet, nutný variabilní symbol.

Výdej obědů bude vždy od 11.00h do 13.00h, hlavní vchod nové budovy /červené dveře/.

Monika Boubínová
Vedoucí školní jídelny

Informace rodičům – školní rok 2021/2022 - jídelna

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání vyplněné přihlášky na stravování, která vám bude zaslána v průběhu měsíce června 2021 na mail. Na přihlášce budete mít číslo účtu, variabilní symbol, přihlašovací údaje k internetovému přístupu na obědy. Vyplněnou přihlášku pošlete na jidelna@zskomslavkov.cz

Po uhrazení stravného, první platba bude 20.8.2021 na účet školy, vám bude aktivována ISIC karta /nemusíte navštívit kancelář školní jídelny/. Pokud nebudete mít zájem o některé obědy nebo svačinky, tak si sami stravu zrušíte. /manuál je na www.zskomslavkov –jidelna/.

Podrobnější informace o ceně stravy, odhlašování obědů, vnitřní řád školní jídelny je na webových stránkách školy.

Monika Boubínov
Vedoucí školní jídelny


Organizace výuky od 24.5.2021

 • všechny ročníky  základní školy jsou vyučovány prezenčně
 • samotestování žáků probíhá každé pondělí v 8.00 hod
 •  výuka probíhá dle běžného rozvrhu.
 • z důvodu zvýšených hygienických opatření při odchodu do školní jídelny budou některé poslední vyučovací hodiny ukončeny o 5 - 10 minut dříve -  informace zákonným zástupcům podají třídní učitelé
 • všichni strávníci mají přihlášeny obědy
 • provoz ranní družiny je ve dnech úterý - pátek
 • odpolední provoz družiny a školního klubu není omezen
 • vstup třetích osob do budovy školy v době přítomnosti žáků pouze v důvodných případech po projednání s vedením školy nebo pracovnicí sekretariátu

                     Mgr. Věra Babicová

ředitelka školy


POZVÁNKA NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU PRO RODIČE ŽÁKŮ
BUDOUCÍHO 1. ROČNÍKU

ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme Vás na informační schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků, na které Vám třídní učitelky budoucích 1. tříd sdělí důležité informace týkající se začátku školního roku 2021/2022.

Schůzka se uskuteční: ve čtvrtek 3. června 2021 od 15.00 hodin. Schůzka je plánována na cca 60 minut a proběhne ve staré budově školy – vstup od kostela.

Obsah informační schůzky:

 • organizace začátku školního roku 2021/2022
 • provoz školní družiny
 • provoz školní jídelny
 • ISIC karty
 • nákup sešitů, školních pomůcek apod.
 • informace týkající se výuky, provozu školy apod.

Těšíme se na naše setkání.

Ve Slavkově u Brna dne 19. května 2021

Mgr. Věra Babicová

 ředitelka školy

Dokumenty pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků:

Informace o pravidlech pro používání průkazu ISIC

ISIC - Jak na to

Žádost o ISIC k vyplnění

Žádost o ISIC k tisku

Zápisový lístek do družiny

Informace o stravování ve školní jídelně

 

Organizace výuky od 17.5.2021

Výuka v Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace bude nastavena následujícím způsobem:

1. stupeň ZŠ – celý – prezenční výuka

2. stupeň ZŠ

• týdenní rotace celých tříd
• 6. a 8. ročníky - prezenční výuka, (7. a 9. ročníky – distanční výuka)

(Výuka prezenční – ve škole dle rozvrhu hodin, výuka distanční – žáci zůstávají doma – výuka na dálku).

Školní družina – v pondělí pouze odpolední, v ostatní dny i ranní

Režimová opatření

• antigenní testování žáků 1. stupně 1 krát týdně ve třídách (pondělí v 1.hodině), pokud budou mít žáci doprovod rodičů, tak se budou testovat v malé tělocvičně ve staré budově

• antigenní testování žáků 2. stupně vždy 2 krát týdně ve třídách  v pondělí a čtvrtek vždy v 1.hodině (zajišťuje vyučující dané hodiny) – pokud je dělená hodina, testuje se celá třída ve své kmenové třídě za přítomnosti všech vyučujících první hodiny, následně se rozdělí do skupin dle výuky

 • pokud rodič předloží potvrzení o testování dítěte ve zdravotnickém zařízení (ne starší 48 hodin), testování se neprovádí
 • testování se neprovádí u osob, které prokazatelně doloží, že absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a karanténu (dle mimořádného opatření MZ) a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu
 • pokud rodič s testováním nesouhlasí, může tuto skutečnost nahlásit třídnímu učiteli, dítě nebude do školy docházet a absence bude omluvena; dítě obdrží úkoly a ty doma samostatně vypracuje, další týden pokračuje v distanční výuce

 

Výuka Tv doporučena ve venkovních prostorách.

Třídy zůstávají ve svých kmenových učebnách, stěhují se pouze na výuku jazyků, informatiky, výtvarné výchovy (2.st.), pracovních činností (2.st.).

• individuální konzultace, výuka 1 na 1 a poradenské služby jsou možné bez testování

stravování 
prezenční výuka – rozestupy v jídelně, časový posun v odchodech na oběd

 Všichni strávníci 1. i 2. stupně budou mít přihlášeny obědy (popř. svačinky). Žáci, kteří v době distanční výuky nebudou stravovat ve škole, jsou povinni si stravu odhlásit. Pokud se žáci na distanční výuce rozhodnou odebírat obědy, tak v termínu od 11.00 – 11.30 h do přinesených nádob (jídlonosičů).

• vstup třetích osob do budovy školy v době přítomnosti žáků pouze v důvodných případech po projednání s vedením školy nebo pracovnicí sekretariátu

Děti si do školy přinesou:

 • pomůcky podle rozvrhu
 • 2 chirurgické roušky + sáček na roušky

 

Nařízení, z nichž vychází organizace provozu školy:

 

Nařízení MZd.pdf         Manuál pro školy.pdf

 

Mgr. Věra Babicová

ředitelka školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Všichni uchazeči, kteří se přihlásili do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro školní rok 2021/2022 jsou přijati bez absolvování talentové zkoušky.

                                                                                                                                                                    Mgr. Renáta Macharová
 


Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2019/2020
Přehled prospěchu tříd ve školním roce 2019/2020
Přehled klasifikace školy ve školním roce 2019/2020
Výsledky voleb do školské rady 17. 12. 2020
Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna

Informace pro rodiče

Rozvrh a známky si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení. Pro více informací klikněte zde.


Čtenářská gramotnost - výsledky

Rozbor úloh z úkolové analýzy (komentář) 
Příloha č. 1 - Sada problémových úloh 
Příloha č. 2 - Úkolová analýza 


Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, 

pokud máte zájem, aby Vaše dítě docházelo v příštím školním roce do družiny, je nutno vyplnit zápisový lístek a odeslat ho na email:

druzina@zskomslavkov.cz

nejpozději do 31. 5. 2021. Formulář je přiložen u informací k zápisu do 1. tříd. Školní družina je určena pro děti budoucího 1. - 3. ročníku. Přihlášku je nutno vyplnit na každý školní rok - tedy i pro děti, které již školní družinu navštěvovaly.

Rodiče žáků ze ZŠ Tyršova zápisový lístek zatím nevyplňují a vyčkají na informace vedení pana ředitele Půčka, které budou na stránkách ZŠ Tyršova.

                                                                                                                                            V. Babicová

 


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti žáků

zákonný zástupce má povinnost zapsat k povinné školní docházce dítě, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2021 (děti narozené od  1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) - týká se i dětí, které měly odklad povinné školní docházky

 

Datum: 14. - 21. dubna 2021
Způsob dodání žádosti o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky - k žádosti se přikládá kopie rodného listu dítěte
• do datové schránky školy:  35bxijk,
• poštou na adresu školy: Komenského 495, 684 01 Slavkov u Brna,
• do schránky školy (vchod od Svojsíkova parku),
• osobní předání v kanceláři školy vždy od 8.00 do 14.00 hod,
• na email: podatelna@zskomslavkov.cz a dodatečně  (do 5 dnů) doručit originál žádosti, v případě podepsání elektronickým podpisem není nutno originál doručovatFormuláře a dokumenty ke stažení
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 
Žádost o odklad školní docházky 
Zápisový lístek do školní družiny 
Vyhláška města 2/2019 – o spádovosti 
Výsledky zápisu do 1. třídy
Seznam pomůcek


Distanční výuka

Během distanční výuky je omezen pohyb veřejnosti v prostorách školy. V nezbytně nutných případech je třeba se předem nahlásit v ředitelně školy. Pohyb po budově je umožněn pouze s nasazenou rouškou. Při vyřizování záležitostí upřednostňujte prosím telefonickou a elektronickou komunikaci.

Sekretariát školy je přístupný zákonným zástupcům žáků vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 14.00 hodin.

Distanční výuka - aktuální informace
Organizace distanční výuky
 


Vyhodnocení dotazníku

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění dotazníku k dosavadní distanční výuce - grafické zpracování přikládáme v příloze. Odpovědělo Vás celkem 227, což je 43,5 % oslovených rodičů školy. Veškerou práci s tím spojenou jsme my i vy dělali společně proto, abychom výuku v následujícím období posunuli zase o něco dále.

Dotazníkové šetření jsme prováděli ve třech skupinách:

1. rodiče žáků 1. stupně – 3. – 5. ročník 
2. rodiče žáků 6. a 7. ročníku 
3. rodiče žáků 8. a 9. ročníku 

Nejčastější postřehy rodičů:

3.– 5. ročník
- většina rodičů žádá zvýšení hodin on-line výuky
- aplikace Teams se často zasekává
- žádost o více vyplňování on-line úkolů – děti baví
- kladně hodnocené rozdělení do skupin
- u rodičů převládá spokojenost s distanční výukou

6.– 7. ročník
- různý přístup učitelů
- někteří učitelé neposkytují zápisy
- rozvrh hodin má být stanoven předem, někteří učitelé přidávají pozdě hodiny
- většina rodičů žádá sjednotit zadávání úkolů
- žádost o dobrovolné úkoly do Vv a Tv
- převládá spokojenost, poděkování pedagogům

8.– 9. ročník
- děti s poruchou pozornosti, soustředění, dyslexií, dysortografií, atd. mají problémy s on-line výukou, jsou ve stresu
- chybí zažití a procvičování učiva
- nelíbí se zadávání úkolů na různých místech
- různý přístup učitelů, nerovnoměrné rozdělení hodin, většina vyučujících má velmi pěkný přístup k žákům, hodiny jsou příjemné

Děkujeme za náměty a připomínky, se kterými byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci.

Na získané podněty z dotazníku reagujeme následovně:
- navýšení on-line hodin na 1. stupni
- přesně stanovený rozvrh on-line hodin na 1. stupni (ne delší připojení přes počítač než 1 hodina za sebou) a na 2. stupni (ne delší připojení přes počítač než 3 vyučovací hodiny za sebou)
- sjednocení všech úkolů a jejich forem zadávání na 2. stupni
- dobrovolné aktivity do výchov
- hospitace distanční výuky ze strany vedení

Mgr. Renáta Macharová


Žádost o ošetřovné

   Po dobu omezení volného pohybu osob budou potvrzovány žádosti o ošetřovné dětí na sekretariátu školy vždy v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.00 hod.

   Žádost o ošetřovné podávají rodiče dětí do 13 let u svého zaměstnavatele. Tiskopis se skládá ze 2 oboustranných tiskopisů A4. Školské zařízení vyplňuje na obou tiskopisech sekci A. Rodič vyplní sekci B na prvním tiskopisu, který předá do zaměstnání. Ze zaměstnání po vyplnění druhé strany předají na OSSZ. Druhý list slouží v případě výměny rodičů na ošetřovném. V poučení na tiskopisech je případně vše vysvětleno.

   Pro OSVČ - Potvrzení o uzavření školy 

   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k elektronickému vyplnění
   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k vyplnění na PC
   Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let - tiskopis k ručnímu vyplnění

   Podrobné informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení od ČSSZ

    Potvrzení OČR škola nevydává!
    Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

   Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol


 Informace pro nově nastupující žáky

   Všichni noví žáci, kteří budou nastupovat na naši školu 1.9.2020, potřebují pro přístup do školní budovy a pro objednávání a vydávání obědů ISIC kartu pro školáky.

   Z tohoto důvodu budeme potřebovat následující:
1. Žádost o vystavení ISIC karty
2. Fotografie dítěte portrétového typu! – Fotografii na ISIC kartu odevzdejte spolu s žádostí, případně ji pošlete v elektronické podobě na e-mail podatelna@zskomslavkov.cz. Nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte. Fotografii můžete pořídit i pomocí mobilního telefonu proti bílé zdi.
3. 250 Kč – Poplatek za ISIC kartu.
4. Základní údaje do školní evidence - Budeme potřebovat vyplnit formulář, údaje jsou nezbytnou součástí školní matriky.

   Vše výše uvedené odevzdejte nejpozději do 18. 6. 2020 v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové, pondělí až čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. Kancelář najdete na staré budově, vchod od kostela, první patro, vedle ředitelny. 

   ISIC karty budou k vyzvednutí od 25. 8. 2020 v kanceláři zástupkyň školy u paní Hany Drkalové. 

   Rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí, vezmou ISIC kartu a dostatečnou finanční částku (více informací u vedoucí školní jídelny), a dostaví se do kanceláře školní jídelny k paní Boubínové od 25.8.2020 v době od 7.00 do 14.00 hod., kde dostanou veškeré informace. 

   Přílohy ke stažení a odkazy:
   Průvodní dopis k ISIC kartě 
   Žádost o ISIC kartu 
   Žádost o ISIC kartu - elektronické vyplnění 
   Informační povinnost ISIC karta 
   Základní údaje do školní evidence 
   Informace pro strávníky 
   Přihláška ke stravování 
   Zápisový lístek do školní družiny (pokud jste již neodevzdali)
   Seznam pomůcek

 

Seznam novinek

Kalendář

 

termín čas akce kde zůčastní se
         
28.5. dopoledne Fotografování žáků - 30 Kč   4. - 5. - 7. - 9. ročník
20.5. dopoledne Fotografování žáků - 30 Kč   1. -2. - 3. - 6. - 8. ročník
17. 5. 8,00

1. stupeň + 6.+ 8. ročník - prezenční výuka

7. + 9. ročník - distanční výuka

kmenové třídy I. ABC, II. AB, III.AB, IV.AB, V. ABC, VI. ABCD, VIII. ABC
23.4. 8,00-11,40 VP - Včelařův rok kmenové třídy IV.A, IV.B
21.4. 8,00-11,40 VP - Včelařův rok kmenové třídy III.A, III.B
20. 4. 8,00-11,40 VP - Více než jen med kmenové třídy II.A, II.B
19.4. 8,00 2.+ 3.+ 4. ročník - prezenční výuka (rotace) kmenové třídy II.AB, III.AB, IV.AB
12.4. 8,00 1. + 5. ročník - prezenční výuka (rotace) Kmenové třídy I.ABC,V.ABC
22.2. -26.2.   Jarní prázdniny    
PÁ 29.1.   Pololetní prázdniny    
ST 13.1.   On-line třídní schůzky on-line - Teams třídní učitelé, zákonní zástupci
ČT 17.12.   Volby do Školské rady on-line zákonní zástupci žáků
PO 7.12. 1. a 2. h Focení Vánoce Družina zájemci 3. - 5. ročník
ST 2.12.  16.30 On-line třídní schůzky 2. - 9. ročníku on-line - Teams třídní učitelé, zákonní zástupci
PO 30.11.  

Návrat žáků 3. - 5. ročníků + 9. ročníku;

6. -8. ročník - rotačně

  1. stupeň, 9. roč. + 6. - 8. roč. rotačně (třídy C,D)
ČT 26.11. 1. a 2. h Focení Vánoce škola zájemci 1. a 2. roč.
ST 18.11.   Návrat žáků 1. a 2. roč. do školy   1. a 2. roč.
PO 26.10. 8,55 Bezpečný internet - ZRUŠENO   VII.C, VIII.C
PÁ 23.10. dopoledne Šutrgame - ZRUŠENO Lipka Brno VIII.C, IX.C
ČT 22.10. dopoledne Šutrgame - ZRUŠENO Lipka Brno VIII.B, IX.B
ST 21.10. 7.00-15.00h Sběr papíru - ZRUŠENO Svojsíkův park u malé tělocvičny celá škola
ST 21.10. 1. - 5. h Adaptační program - ZRUŠENO knihovna ZŠ VI.A - změna: VI.C
ÚT 20.10. 1. -5. h Adaptační program - ZRUŠENO knihovna ZŠ VI.D
PO 19.10. dopoledne ZOO Brno - ZRUŠENO Brno VI.A, VI.B
PO 19.10. 8,55 Bezpečný internet - ZRUŠENO   VIII.A, VIII.B
ST 14.10. 1. - 5. h Adaptační program - ZRUŠENO knihovna ZŠ VI.B
ÚT 13.10. 1. - 5. h Adaptační program knihovna ZŠ VI.C - změna: VI.A
PO 12.10. dopoledne Šutrgame - ZRUŠENO Lipka Brno VIII.A, IX.A
PÁ 9.10.  

Ukončení výuky - 1. stupeň: 11.40 h

                             2. stupeň: 12.20 h   -   volby

   
PÁ 2.10.   Ukončení výuky - 1.stupeň: 11.40 - 2. stupeň: 12.10 - volby    
ST 23.9. dopoledne Exkurze Brno - pověsti Brno V.A + 1/2 V.C
ÚT 22.9. dopoledne Exkurze Brno - pověsti Brno V.B + 1/2 V.C
ST 16.9. 8.00 - 12.00 Dopravní hřiště Vyškov IV.B
ÚT 15.9. 15,00 Schůzka rodičů 1. tříd I. ABC zákonní zástupci
PO 14.9. 8.00 - 12.00 Dopravní hříště Vyškov IV.A
ST 9.9. 9,00 - 10, 00 fotografování žáků 1. ročníku + vyznamenaní žáci ŠD 1. roč. + vyznamenaní žáci
7.9.-8.9.   golfový turnaj Svratka vybraní žáci
ÚT 1.9. 8.00 zahájení školního roku   žáci školy

 

Kontakt

 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
  Komenského náměstí 495
  684 01 Slavkov u Brna